November 24, 2017 1 min read

EOD by ASHLEY LIM Tara Pink Velvet Pumps worn by Sarsha Simone

Sarsha Simone (@sarshasimone) wearing Tara Pink Velvet Pumps